สังคมออนไลน์
ของวัยเกษียณยุคใหม่

ประเด็นร้อน

OFFICIAL CONTENT PARTNERS

นิยามเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีผู้อาวุโสเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะในครอบครัว ชุมชน หรือตามสถานที่สาธารณะ จากปรากฎการณ์นี้ สามารถยืนยันด้วยสถิติข้อมูลประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัย หรือสังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ในอีกไม่ช้า เมื่อประชากรวัย 60 ปีที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 20 ของประเทศ

นิยามของผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์สำหรับคนไทยนั้นมีมานานแล้ว และเป็นค่าอายุที่เริ่มมีการได้รับสวัสดิการต่างๆ จากทางราชการ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความแตกต่างจากช่วยวัยอื่น เป็นอายุบั้นปลายของชีวิต ดัง นั้นปัญหาของสุขภาพผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และสังคม จึงแตก ต่างจากอายุในวัยอื่น

นอกจากนี้ ยังมีการเรียกคนสูงอายุในแบบต่างๆกันเช่น ผู้อาวุโส ผู้สูงวัย วัยทอง หรือ ราษฎรอาวุโส อีกด้วย ส่วน WHO และ UN แตกต่างจากเอกสารต่างๆ ของจาก WHO และ UN มักใช้คำว่า Older person มากกว่า Elderly person.

UN ได้ให้นิยามว่า ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทย และต่างชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีความพยายาม และมีการรณรงค์อย่างทุกวัน ให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้เทียบเท่าเช่นเดียวกับการดูแลคนในกลุ่มอายุอื่นเรามีวัตถุประสงค์นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น คำนิยาม อายุคาดเฉลี่ย ปฏิญญาผู้สูงอายุ อาวุโส และสถิติอื่นๆ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่าคนแก่ เป็นคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุเพิ่ม โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด หรือ ทั่วไป เรียกว่า คนอายุเยอะ หรือ คนชรา โดยเป็นการนิยาม นับตั้ง แต่อายุเกิด UN ยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่า รัฐบาลต่างๆทั่วโลกมีการนิยาม ผู้สูงอายุแตกต่างกัน อายุเกิด ตามสังคม วัฒนธรรม และสภาพร่างกาย เช่น ในรัฐบาลที่เจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางรัฐบาล อาจจำกัดความผู้สูงอายุ ตามอายุกำหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือคำจำกัดความตามสภาพของร่างกาย โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูง อายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปี