black-and-white-creative-desk-pen

กพร. ฝึกอาชีพ"ผู้สูงวัย"เน้นใช้โซเชียล

สำนักข่าวบ้านเมือง

 

กพร.ปั้นหลักสูตรอบรมฝึกอาชีพ "ผู้สูงอายุ" เน้นการใช้โซเชียล ภาษาต่างประเทศ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อบรมรุ่นละ 20 คน เผยปี 61 เตรียมอบรมให้ได้ 6,800 ราย รองรับสังคมผู้สูงอายุมีงานทำ เลี้ยงดูตัวเองได้

 

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต้องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยในวัยสูงอายุ จะเน้นเรื่องมีงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม รวมถึงแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในบางสาขาอาชีพได้ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยปี 2557 จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไทยมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน โดยปี 2564 จะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ และปี 2574 คาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง

 

นายสุทธิ กล่าวว่า การฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้แก่ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ กพร.จึงจัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่สำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพจากกรมการจัดหางาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงคิดค้นหลักสูตรการฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี การอนุรักษ์ภูมิปัญญา และภาษาต่างประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น การใช้สังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์เครื่องสักการะและของชำร่วย การทำตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลมและหนังเทียม เป็นต้น
 

นายสุทธิ กล่าวว่า จากนั้นจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ดำเนินการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจะมีตั้งแต่ 18-30 ชั่วโมง อบรมรุ่นละ 20 คน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดในการเป็นวิทยากรในการคนในชุมชนได้ ในปี 2560 ได้ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 7,906 คน จากที่วางเป้าหมายไว้ที่ 6,160 คน .ส่วนในปี 2561 วางเป้าหมาย 6,800 คน
      

“กิจกรรมที่ กพร.ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคคลหลายๆ กลุ่ม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าปี 2561 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าประชากรในวัยเด็กและวัยทำงาน จึงต้องเตรียมพร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่สพร.และสนพ. หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒมนาฝีมือแรงงาน 02- 2454035” อธิบดี กพร.

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://www.banmuang.co.th/news/politic/97171

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)