Pile of Pills

จะใช้ยา local ดีหรือไม่

ใบบทความวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิยาศาสตร์ ไม่มีการใช้คำว่า ยา local , local made หรือ

ยา copy มีการใช้คำเหล่านี้โดยบุคคลากรทางการแพทย์บางท่านเท่านั้นครับ การใช้คำว่า ยา local , local made หรือยาcopy จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกทางลบต่อคำว่ายา local และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาครับ

ยา local ที่มีการใช้กัน จะหมายถึงยาที่ผลิตภายในประเทศ แต่ในบทความวิชาการจะใช้ค่าว่า "ยาสามัญ" นั่นก็หมายความว่า ยา local ก็คือ ยาสามัญ นั้นเอง

"ยาสามัญ" หมายถึง ยาที่ทางรัฐบาลได้กำหนดตามหลักวิชาการว่ายานั้นประกอบไปด้วยตัวยาสําคัญ มีรูปแบบยา และขนาดความแรงของตัวยาสําคัญ เหมือนกับผลิตภัณฑ์"ยาต้นแบบ" (ยา original) และผ่านการประเมินคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลตามข้อบ่งใช้ ซึ่งในที่นี้ผู้รับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสามัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

"ยาสามัญ" ไม่ใช่เป็นยาปลอมหรือยาลอกเลียบแบบแต่อย่างไร ยาสามัญนั้นได้ผ่านการตรวจสอบโดย อย. ตามหลักมาตรฐานสากลแล้วพบว่ายามีผลในการบําบัดรักษาโรคเทียบเท่ากับยาต้นแบบ (ยา original) จึงสามารถนํายาสามัญนั้นมาใช้แทนยาต้นแบบ (ยา original) ได้ในทางเวชปฏิบัติโดยไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จะรับรอง "ยาสามัญ" ได้ จะตรวจสอบโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่

1. การดําเนินการก่อนผลิตภัณฑ์ยาจะได้รับอนุญาตให้วางจําหน่ายในตลาด (Pre-marketing Control) หรือ การขึ้นทะเบียนตํารับยา

 

2. การดําเนินการหลังจากผลิตภัณฑ์ยาได้รับอนุญาตให้วางจําหน่ายสู่ตลาด (Post-marketing Control) 

บางคนเห็นว่ายาสามัญราคาถูกกว่ายาต้นแบบมาก ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา เรารู้กันแล้วว่ายาสามัญผ่านการรับรองโดย อย.แล้ว เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาได้ แต่ที่ราคายาสามัญถูกกว่ายาต้นแบบก็เป็นเพราะว่ายาต้นแบบจะเป็นยาที่นำเข้ามาในประเทศและยาต้นแบบมีสิทธิบัตรอีกด้วย

ยาต้นแบบที่มีสิทธิบัตรยาจะทำให้บริษัทอื่นไม่สามารถที่จะผลิตยาออกมาขายได้จึงเป็นการขายยาแบบฝ่ายเดียว กำหนดราคาเอง อีกทั้งการวิจัยให้ได้ยามาก็นานและใช้เงินทุนมาก ยาต้นแบบจึงมีราคาแพง ส่วนยาสามัญ จะผลิตออกมาขายได้ก็ต่อเมื่อสิทธิบัตรของยาต้นแบบหมดอายุลง นั้นหมายความว่ายาสามัญ สามารถผลิตยามาขายได้โดยไม่มีต้นทุนด้านการวิจัยยาครับ อีกทั้งยาสามัญมีการแข่งขันกันอย่างเสรี จึงมีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบ

ดังนั้นเราจึงมั่นใจในการใช้ยาสามัญที่ผ่านการรับรองโดย อย. ได้ ไม่ต้องกังวลใดใด ที่ควรกังวลคือ การแพ้ยามากกว่า หากกินยาไปแล้วเกิดการแพ้ยาให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ แต่ไม่ได้หมายความว่ายาสามัญจะเกิดการแพ้ยาได้มากกว่ายาต้นแบบ

เอกสารอ้างอิง

http://newsser.fda.moph.go.th/drug_gpiip/publish/downloads/Generic%20Drug1.pdf

#อาวุโสโซไซตี้
#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)