black-and-white-creative-desk-pen

ผส.ชวนประกวดคลิปชิงรางวัลเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

สำนักข่าวคม ชัด ลึก

พม.ชวนประกวดคลิปวิดีโอชิงรางวัลในธีม“เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เชิญชวนเยาวชน ประชาชนที่กำลังศึกษาอยู่ในถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวด คลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2561 

นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดี ผส. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สู่งอายุเต็มรูปแบบ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประชาชนทุกเพศทุกวัย ควรตระหนัก และมีความพร้อมกับการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing)

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ได้อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้  โดยได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการเตรียมความพร้อมประชากรสูงอายุที่มีคุณภาพ  กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  จึงขอเชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวด โครงการประกวดคลิป วิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2561ความยาวไม่เกิน 3 นาที  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2 หมื่นบาท พร้อมใบ ประกาศเกียรติคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลที่ 1  จำนวน 1 รางวัล ๆละ ​10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร , รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 5,000  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้ที่สนในร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดเอกสารโครงการทั้งหมดได้ที่ http://www.facebook.com/ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมส่งผลงานทั้งหมดมาที่ อีเมล์: clipdop2018@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ประเภท  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561  เพื่อมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูป  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://www.komchadluek.net/news/regional/315640

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)