black-and-white-creative-desk-pen

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวัน ต้นแบบเพื่อการดูแลปู่ย่าในอนาคต

สำนักข่าวไทยโพสต์

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน เป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกมิติ

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ประชากรในประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ได้เริ่มดำเนินงานต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคต สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ได้เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน เพื่อเป็นต้นแบบสถานที่รองรับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในขณะที่ลูกหลานออกไปทำงาน และไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับบุคคลในช่วงวัยเดียวกัน

นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพก่อนเข้ารับบริการ และสำหรับผู้รับบริการรายใหม่ จะมีการประเมินก่อนการเข้ารับบริการทุกวันจันทร์ เพื่อให้การบริการที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และมีการประเมินผลการให้บริการรายสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมด้านสุขภาวะของผู้รับบริการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีการจัดโปรแกรมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และการรู้คิด ที่ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกสรรได้ตามความสนใจ อีกทั้งมีการจัดทำแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัว

เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30- 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (DMS-6) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี สำหรับหน่วยงานที่สนใจศึกษารูปแบบนี้ จะนำไปใช้จัดบริการ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2024-8481 ต่อ 1701

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://www.thaipost.net/main/detail/881

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)