ratcha2006.jpg

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ข้าราชการอายุ 60 ปี รับราชการต่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ  ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี

วันที่ 20 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ  ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป  (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 27 มาตรา 33 มาตรา 40 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 1 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 4 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1)  ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี”

ให้ไว้ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

วิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.พ.

ทั้งนี้ สำหรับการแก้ไขกฎ ก.พ.ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ไม่ใช่การขยายอายุเกษียณตามแผนปฏิรูปด้านสังคม แต่เป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นมากยิ่งขึ้น

และประเด็นการแก้ไข การแก้ไขกฎ ก.พ.ฯ ในครั้งนี้ ยังคงหลักการเดิม คือ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณารับราชการต่อไป ณ วันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษเท่านั้น (อ่านประกอบ:ไขข้อสงสัยกับเลขาธิการ ก.พ. กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี)

#อาวุโสโซไซตี้

#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง​

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub (มี"@" ด้วยนะจ้ะ)

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)