black-and-white-creative-desk-pen

แผนฯ ผู้สูงอายุฯ ระยะ 2 เน้นบูรณาการความร่วมมือ

สำนักข่าวบ้านเมือง

 

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี เพื่อกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีกรอบและทิศ ทางการทำงานด้านผู้สูงอายุต่อเนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยนำข้อมูลจากการประเมินผลแผนฯ ระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูลพิจารณาร่วมกับบริบททางสังคม ภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร นโยบายของคณะผู้บริหารงานกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแผนและยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่หวังผล เป็นเหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ในหลายเรื่องราวที่ผ่านมาความตั้งใจดี แต่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์ในบางเรื่อง ผู้สูงอายุเป็นแผนและเป้าหมายที่เราต้องบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการ วันนี้เป็นสิ่งดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน การวิพากษ์แผนในวันนี้จะทำให้มีแผนฯ ระยะที่ 2 เกิดขึ้น ถือเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยากเห็นออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากการวิพากษ์แผนฯ แล้วยังมีเรื่องของการประสานงาน การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรต่างๆ ซึ่งทุกภาคส่วนเป็นส่วนสำคัญในการดึงผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่สำคัญขอให้ทุกคนย้ำให้เห็นภาพตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข ดังนั้น จะต้องดูว่าทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า จากการติดตามตัวเลขผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 17% และอีกไม่นานน่าจะเข้าสู่ 20% ซึ่งถือเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ โดยมีการคาดการณ์ว่าอีกประมาณ 10 กว่าปีข้างหน้า เมื่อเดินไปเจอ 3 คน จะเป็นผู้สูงอายุ 1 คน ที่ผ่านกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการหลายอย่าง แต่ยังจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นแบบเชิงรุกและบูรณาการความร่วม มือกับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ซึ่งแผนฯ ที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้สูงอายุต้องรู้สึกมีคุณค่า รู้สึกได้ทำประโยชน์ รู้สึกว่ายังทำอะไรได้หลายอย่าง และรู้สึกว่าตนเองยังแข็งแรง ดังนั้น ต้องทำให้คนทำงานมีความรู้ความเข้าใจและเต็มใจที่จะทำงานกับผู้สูงอายุ มีความรักและเอื้ออาทรกับผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/96246

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)