black-and-white-creative-desk-pen

บทสวดมนต์เสริมบุญบารมี เริ่มต้นชีวิตดี รับปีใหม่ไทย

วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ  มีด้วยกัน 3 วันคือ  13,14 และ 15 เมษายน ซึ่งวันที่ 13  ถือเป็นวันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่าและยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งในช่วงสงกรานต์นั้นมีกิจกรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็น การทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ คือการเจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ขอพรในวันสงกรานต์ วันนี้เรามีบทสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยมาแนะนำให้ชาวอาวุโสโซไซตี้กันค่ะ

>>บทระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

(หันทะ มะยัง ระตะนะคุณัง กะโรมะ เส)

(รับ) อิมินา สักกาเรนะ  ข้าขอน้อมสักการบูชา

องค์สมเด็จพระศาสดา  ผู้ทรงปัญญาและบารมี

ทรงสง่าด้วยราศี  ประเสริฐเลิศดีมีพระคุณ

ทรงมีพระเมตตาเกื้อหนุน  แผ่บุญค้ำจุนให้พ้นภัย

ท่านเป็นประทีปดวงสดใส   ให้กำเนิดรัตนตรัยดวงงาม

องค์แห่งรัตนะมีสาม  ระบือนามไปทั่วธานี

องค์พระพุทธชินสีห์   ตรัสรู้ชอบดีซึ่งพระธรรม

ชาวพุทธทุกคนจงจดจำ  ช่วยกันแนะนำให้แพร่ไป

ทุกคนจะเกิดเลื่อมใส  พระธรรมนำสุขใจสถาพร

ผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอน  ศิษย์พระชินวรทุกองค์

มวลหมู่พระภิกษุสงฆ์  ได้ดำรงพระศาสนามา

ลูกขอก้มกราบวันทา  พุทธศาสนาจงถาวรเทอญ ฯ

>>บทสวดมงคลสูตร (ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต 

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 

อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห 

อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม 

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง 

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 

อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เอตาทิสานิ กัต๎วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา 

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

>>บทสวดโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 

วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา 

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา 

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 

คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต 

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง 

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 

มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

การสวดมนต์เพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันปีใหม่ไทยนั้น นอกจากผู้สูงอายุจะได้อานิสงค์ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ เกิดสติปัญญา เกิดสิริมงคลกับชีวิต มีความสบายใจและสุขใจ ส่งผลให้สุขภาพจิตดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้การสวดมนต์อาจใช้ระยะเวลานาน ทำให้ร่างกายผู้สูงอายุเมื่อยล้า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีปัญหาข้อเข่าควรระมัดระวังเป็นพิเศษ อาจใช้วิธีนั่งเก้าอี้แทนการนั่งกับพื้นเพื่อลดอาการปวดเข่าและทำให้สามารถสวดมนต์ได้นานขึ้น

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

https://palungjit.org

www.dra.go.th/th/Songkranprayer/index.html

http://www.watpamahachai.net

#อาวุโสโซไซตี้ #เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

 

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq

Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1

WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)