เวียนเทียน-1.jpg

9 บทสวดมนต์ที่พึ่งปฏิบัติในวัน “วิสาขบูชา”

สุขกาย สบายใจ สิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจก็คือธรรมะ วันพระใหญ่ “วิสาขบูชา” พี่ๆ มีแผนไปทำบุญที่ไหนกันบ้างคะ วันนี้เรามีบทสวดมนต์สำหรับวันวิสาขบูชามาให้ พี่ๆ ได้นำไปปฏิบัติตามกันค่ะ

1.บทบูชาพระรัตนตรัย (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้น : อะระหัง สัมมา ฯลฯ)


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

2.บทนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า (นะโม ฯลฯ 3 จบ)


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

3.บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้น : อิติปิโส ฯลฯ)


อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

4.บทสรรเสริญพระพุทธคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้น : องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ)


องค์ใดพระสัมพุทธ     สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร     บ มิหม่นมิหมองมัว
          หนึ่งในพระทัยท่าน     ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว     สุวคนธกำจร
          องค์ใดประกอบด้วย     พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร     มละโอฆกันดาร
          ชี้ทางบรรเทาทุกข์     และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน     อันพ้นโศกวิโยคภัย
          พร้อมเบญจพิธจัก-     ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล     ก็เจนจบประจักษ์จริง
          กำจัดน้ำใจหยาบ     สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง     มละบาปบำเพ็ญบุญ
          ข้าขอประณตน้อม     ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-     ญภาพนั้นนิรันดรฯ (กราบ)

5.บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้น :  สวากขาโต ฯลฯ)


สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฺฐิโก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

6.บทสรรเสริญพระธรรมคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้น : ธรรมมะคือ คุณากร ฯลฯ)


ธรรมะคือคุณากร    ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล        
          แห่งองค์พระศาสดาจารย์    ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจตน
          ธรรมใดนับโดยมรรคผล    เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน        
          สมญาโลกอุดรพิสดาร    อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส        
          อีกธรรมต้นทางครรไล    นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง        
          คือทางดำเนินดุจคลอง    ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง        
          ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์    นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

7. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้น : สุปฏิปันโน ฯลฯ)
 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

8.บทสรรเสริญพระสังฆคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้น : สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ)
 

สงฆ์ใดสาวกศาสดา     รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์        
          เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-     ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย        
          โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร     ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง        
          เหินห่างทางข้าศึกปอง     บ่ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ        
          เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-     ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล        
          สมญาเอารสทศพล     มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา        
          ข้าขอนบหมู่พระศรา-    พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน        
          ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์     พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัตศัย        
          จงช่วยขจัดโพยภัย     อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ (กราบ)

9.บทสวดบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา 
 

(หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส)
วิสาขะ ปุณณะมายัง โย        ชาโต อันติมะชาติยา
ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง        อะโถปิ ปะรินิพพุโต
โลเก อะนุตตะโร สัตถา        ทะยาณาณัณณะวาสะโย
นายะโก โมกขะมัคคัสมิ        ติวิธัตถูปะเทสะโก
มะหาการุณิกัง พุทธัง        มะยันตัง สะระณัง คะตา
อามิเสหิ จะ ปูเชนตา        ธัมเม จะ ปะฏิปัตติยา
อิมันทานิ สุนักขัตตัง        อะภิมังคะละสัมมะตัง
วิสาโขฬุกะยุตเตนะ        ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง
สัมปัตตา อะนุกาเลนะ        พุทธานุสสะระณาระหัง
ชาติ สัมโพธิ นิพพานะ        กาละภูตัง สะยัมภุโน
ตัง สัมมานุสสะระมานา        สุจิรัง นิพพุตา มะปิ
ปะสันนาการัง กะโรนตา        สักกาเร อะภิสัชชิยะ
ทัณฑะทีเป ทีปะฆะเร        มาลาวิกะติอาทะโย
ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ        ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
สะมาหะริตวา เอกัตถะ        ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง
นะรานัญจาปิ สัพเพสัง        สัมธัมเม สัมปะสีทะตัง
ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ    สัมพุทธะคุณะทีปะนัง
พุทธัสสุโพธิตาทีนัง        ทีปะนัตถัง มะเหสิโนติฯ

สำหรับพี่ๆ ท่านใดที่ไม่มีหนังสือสวดมนต์อยู่ภายในบ้านหรือไม่สะดวกไปทำบุญที่วัด ก็สามารถสวดมนต์ตามบทสวดที่เรานำมาฝากได้เลยนะคะ เป็นบทสวดเฉพาะสำหรับวันวิสาขบูชา ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเราก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ค่ะ

 

อาวุโส โซไซตี้ by Happy Senior Club

https://www.facebook.com/happyseniorclub/

https://www.awusosociety.com/

#อาวุโสโซไซตี้

#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง​

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub (มี"@" ด้วยนะจ้ะ)

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)