ไม่รู้ไม่ได้ ผู้สูงอายุต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง

เช็คให้ชัวร์ ไม่ต้องกลัวโรคร้าย

สภาพร่างกายที่เสื่อมลงของผู้สูงอายุนั้น ส่งผลให้ระบบอวัยวะต่างๆ ทำงานด้อยประสิทธิภาพลง มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อตรวจความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อีกทั้งเพื่อค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม และทำการรักษาอย่างทันท่วงที