ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุควรทำกิจวัตรประจำต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นร่างกายและสมองให้ผู้สูงอายุอีกทั้งผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวควรทำความเข้าใจถึงภาวะดังกล่าวและหันมาให้ความสนใจพูดคุยไถ่ถามความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุบ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดียังช่วยให้ผู้สูงวัยห่างไกลจากภาวะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี