ปรับตัวอย่างไร ให้ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) เป็นโรคเรื้อรังที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นอันดับแรก จากสถิติยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากผู้สูงอายุไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ จะทำให้อาการของโรคความดันโลหิตสูงและภาวะโรคแทรกซ้อนทวีความรุนแรงเช่น ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โรคเบาหวาน เป็นต้น