365 วัน เล่นเกมป้องกัน “โรคอัลไซเมอร์”

365 วัน เล่นเกมป้องกัน “โรคอัลไซเมอร์”

แอปพลิเคชั่นนี้ พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวิวิทยา (องค์การมหาชน) มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ